21 april 2024 – Jom Hasjoa Herdenking in Den Haag


Evenementgegevens


21 april 2024 – Jom Hasjoa Herdenking in Den Haag

Op zondag 21 april 2024, voorafgaand aan de Jom Hasjoa herdenking in Israël, herdenken wij in Den Haag dat tijdens de Tweede Wereldoorlog 6 miljoen keer een Jood vermoord werd. Deze herdenking, die om 16.00uur in de Kloosterkerk plaatsvindt, heeft als thema ‘Bedreigde vrijheid’.

 

 

De spreker dit jaar is de heer drs. Jaap Smit, Commissaris van de Koning in de Provincie Zuid Holland en lid van het nationaal comité 4 en 5 mei.

Muzikale medewerking wordt verleend door een chazan en musici. Na afloop zullen er bloemen gelegd worden bij het Joods Kindermonument op het Rabbijn Maarsenplein. Leerlingen van de Duitse School en het Christelijk Gymnasium Sorgvliet verlenen hun medewerking.

 

Dit jaar houden we onze herdenking in bijzonder gespannen omstandigheden. Oorlogssituaties in de wereld en in het bijzonder in Israël/Palestina roepen veel emoties en spanningen op. We ervaren dat de vrijheid van onze samenleving bedriegt wordt. Antisemitisme is wordt weer opnieuw hoorbaar en zichtbaar, evenals ander uitingen van haat en boosheid. Het van groot belang dat we ruimte scheppen om waardig de slachtoffers van de Shoa te gedenken en daarbij ook de huidige slachtoffers van antisemitisme en andere vormen van geweld te gedenken.

 

We hebben als burgers van Nederland de opdracht om voor onze vrijheid te waken De Haagse Gemeenschap van Kerken nodigt daarom alle inwoners van Den Haag dit jaar met extra nadruk uit deze bijeenkomst bij te wonen. Het geeft onze Joodse stadgenoten vertrouwen dat wij zoals ieder jaar met
hen de slachtoffers herdenken. Bovendien laten we zien dat de we ons de vrijheid niet alten afnemen.

Toegang is vrij, registratie is niet nodig. Meer informatie en een contactformulier treft u aan via de volgend link: http://jomhasjoadenhaag.weebly.com

 

Jom Hasjoa commemoration 2024

On Sunday, April 21st, 2024, prior to the Yom Hashoah commemoration in Israel, we commemorate in The Hague that 6 million times a Jew was murdered during the Second World War. This commemoration, which will take place at 4 p.m. in the Kloosterkerk, has the theme ‘Freedom under threat’.

This year’s speaker is Mr. Jaap Smit, King’s Commissioner in the Province of South Holland and member of the national committee 4 and 5 May. Musical cooperation is provided by chazan Ken Gould and musicians. Afterwards, flowers will be laid at the Jewish Children’s Monument on Rabbijn Maarsenplein. Students from the German School and the Christian Gymnasium Sorgvliet provide their cooperation.

 

This year we are holding our commemoration in particularly tense circumstances. War situations in the world and in particular in Israel/Palestine evoke many emotions and tensions. We experience that the freedom of our society is deceptive. Anti-Semitism is becoming audible and visible again, as are other expressions of hatred and anger.

It is very important that we create space to remember the victims of the Shoah with dignity and also to remember the current victims of anti-Semitism and other forms of violence. As citizens of the Netherlands, we have the task to guard our freedom The Hague Community of Churches therefore specifically invites all residents of The Hague to attend this year’s meeting. It gives our Jewish fellow citizens confidence that we, like every year, commemorate the
victims. Moreover, we show that we do not want our freedom to be taken away.

Admission is free, registration is not required. More information and a contact form can be found via the following link: http://jomhasjoadenhaag.weebly.com

Post navigation