Raadsvoorstel herwaardering Joods erfgoed  en aanpak van Jodenhaat in Den Haag

FacebooktwitterredditpinterestlinkedinmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Rabbijn Maarsenplein, Joods monument

Initiatiefvoorstel Pieter Grinwis (ChristenUnie/SGP Den Haag) en Judith Oudshoorn-van Ginderen (Haagse VVD)

Op 27 januari 2020 is het initiatiefvoorstel ‘Waardeer Joods erfgoed, weer antisemitisme. Voorstellen voor een herwaardering van het Joods erfgoed  en een aanpak van Jodenhaat in Den Haag’ van raadsleden Pieter Grinwis (ChristenUnie/SGP Den Haag) en Judith Oudshoorn-van Ginderen (Haagse VVD) aan de gemeenteraad van Den Haag aangeboden.

De raadsleden schrijven in de introductie op hun voorstellen:
‘Vandaag 75 jaar geleden werd vernietigingskamp Auschwitz bevrijd. Daarom is ieder jaar 27 januari de Internationale Herdenkingsdag voor de Holocaust. Ook veel Joodse Hagenaars zijn vergast in Auschwitz. De wegvoering en moord op 12.000 Joodse Hagenaars is zonder twijfel de zwartste bladzijde uit de Haagse geschiedenis, die we nooit mogen en moeten vergeten. We hebben dan ook een grote verantwoordelijkheid richting onze 2.000 Joodse stadgenoten, die anno 2020 in onze stad wonen. Joodse Hagenaars moeten zich in Den Haag te allen tijde veilig en geaccepteerd weten. De realiteit is echter anders. Helaas is antisemitisme vandaag de dag nog altijd springlevend. De ChristenUnie/SGP en de Haagse VVD hebben daarom de handen ineengeslagen. Wij hebben gesproken met vertegenwoordigers uit de Joodse gemeenschap en met de Stichting Joods Erfgoed Den Haag. Mede met behulp van hun input hebben wij dit initiatief geschreven.

Wij danken alle gesprekspartners voor hun inbreng. Met dit voorstel willen wij het Joods erfgoed in onze stad herwaarderen en Jodenhaat in Den Haag aanpakken.’

Rabbijn Maarsenplein, Joods Kindermonument

Pletterijstraat, voormalig Joods weeshuis

Trappenhuis van het voormalige Modehuis-Gerzon

Mr. L.E. Visserhuis. Theo Mann Bouwmeesterlaan

 

De voorstellen

De voorstellen van raadsleden Pieter Grinwis (ChristenUnie/SGP Den Haag) en Judith Oudshoorn-van Ginderen (Haagse VVD) luiden:
vast te stellen dat er in Den Haag, de stad van Vrede en Recht, geen ruimte is voor Jodenhaat en de gemeente er daarom alles aan doet dit te voorkomen; in te stemmen met de volgende actiepunten:
1. Breng bestaande activiteiten, zoals de ‘Open Joodse huizendag’, de ‘Joodse stadswandeling’ en de ‘Joodse Geschiedenis Rondvaart’, beter onder de aandacht van alle inwoners van Den Haag.
2. Stel één keer per jaar het Atrium beschikbaar voor een tentoonstelling over het Joodse leven in Den Haag.
3. Bevorder en faciliteer in samenspraak met de Joodse gemeenschap, het Haags Historisch Museum en andere relevante partners een Joods bezoekerscentrum.
4. Zorg dat het stadsbestuur op het hoogste niveau is vertegenwoordigd bij herdenkingsplechtigheden en de viering van Joodse hoogtijdagen.
5. Voorkom verwatering van herdenkingsgelegenheden in het kader van de Tweede Wereldoorlog.
6. Nodig in 2020, in het kader van 75 jaar vrijheid, alle scholen uit voor een bezoek aan een Haagse synagoge of voor de Joodse stadswandeling.
7 Vergroot de bekendheid van de mogelijkheid om Joodse- en oorlogsmonumenten te adopteren.
8. Breng samen met schoolbesturen en leerkrachten in beeld in hoeverre Haagse leerkrachten moeite hebben om de Holocaust in de klas ter sprake te brengen.
9. Ontwikkel samen met leerkrachten een handelingsperspectief met behulp van bijvoorbeeld gastsprekers.
10. Besteed bij de Haagse inburgering en naturalisatie in ruime mate aandacht aan de democratische kernwaarden en aan de bijdrage en de geschiedenis van Joden in Den Haag.
11. Treed in overleg met de Haagse sport(voetbal)clubs, om te kijken of het roepen van antisemitische leuzen harder aangepakt kan worden. Motiveer aangiftes, club- en of speelverboden.
12. Moedig de politie aan om de kennis over het jodendom en over antisemitisme binnen het politiekorps te vergroten; werk daarbij samen met het Joods politienetwerk.
13. De lokale driehoek, de burgemeester voorop, dient de politie te steunen en ruimte te geven om op te treden tegen Jodenhaat bij demonstraties.
14. Lobby richting het Rijk voor een toegankelijke registratie van antisemitische incidenten.
15. Schakel bij een melding van antisemitisme ook altijd de lokale antidiscriminatie voorziening in.
16. Stel een stedelijk coördinator antisemitisme aan.

Het hele initiatiefvoorstel is hier te lezen: Initiatiefvoorstel Christen Unie/SGP Den Haag en Haagse VVD ‘Waardeer Joods erfgoed, weer antisemitisme’

In Den Haag Centraal verscheen op 30 januari 2020 van Jeroen van Raalte het artikel ‘Vijftien voorstellen van Christen Unie en VVD. Pleidooi: herwaardering van Joods Den Haag’ met daarin een kort interview met Ronny Naftaniel, secretaris van de Stichting Joods Erfgoed Den Haag.

Het artikel in Den Haag Centraal is hier te lezen: 2020-01-30 Den Haag Centraal, Jeroen van Raalte ‘Pleidooi herwaardering Joods Den Haag’