Literatuur over Joods Den Haag

De boeken en artikelen in deze lijst zijn alle in te zien in de bibliotheek van het Haags Gemeentearchief (HGA). Het nummer achter de publicaties verwijst naar de bibliotheek van het HGA.

Algemeen
J. Cahen, ‘Een hoofdstuk uit de nieuwste geschiedenis van de Haagse Joden’, in: Jaarboek Geschiedkundige Vereniging Die Haghe (1979) p. 152-295

J. Cahen, E. van Voolen, De Mediene. De geschiedenis van het Joodse leven in de Nederlandse provincie (Amsterdam 1984)
HGA bibliotheeknr. H v 50

J. Cahen, ‘Historische inleiding bij het archief van de Nederlandsch-Israëlitisch Gemeente te ’s-Gravenhage (Haags Gemeentearchief beheersnummer 0131-01) (studiezaal HGA; ook online raadpleegbaar via de website van het HGA

J. Cahen, Authority and the Jewish community of The Hague between 1694 and 1983. Paper delivered at the conference on ‘The changing character of Jewish authority in the modern age’ (London 1984)
HGA bibliotheeknr. S k 92

I.B. van Creveld, Gebundeld erfgoed. Facetten van joods Den Haag (Den Haag 2001)
HGA bibliotheeknr. HGA bibliotheeknr. Nt26

Corien Glaudemans, Inleiding op de inventaris van de Nederlands Israëlietische Gemeente (Den Haag 2003)
NB Betreft de terugkeer van de door de Nazi’s gestolen archieven van de NIG, die in Rusland zijn teruggevonden.

Corien Glaudemans, Joodse Erfgoedroute Den Haag (Den Haag 2013)
HGA bibliotheeknr. 18C r 68

Corien Glaudemans , ‘Joods erfgoed in Den Haag’, in: Den Haag Centraal (29 augustus 2013)

Ha’amoed-De vuurzuil. 14 daagsch orgaan voor Joodsch Den Haag. Officieel orgaan van gecombineerde Haagsche Joodsch wijk-, cultuur-, sport- en jeugdvereenigingen, 1931-1940
HGA bibliotheeknr. P 0668.0

Haggadeer (De Haag), jrg. 1, nr. 1 (jan. 1967)-nr. 5 (1996)
NB Tijdschrift van de Nederlands Israëlietische Gemeente ’s-Gravenhage
HGA bibliotheeknr. P 0446.0

Dick Houwaart, Kehillo kedousjo Den Haag. Een halve eeuw geschiedenis van Joods Den Haag (Den Haag 1986)
HGA bibliotheeknr. X v 57

De Joodsche Courant. Algemeen weekblad voor het Nederlandsche jodendom, jrg. 1 (1902)-jrg. 2, nr. 75 (1904)
HGA bibliotheeknr. P 2338.0

J. Michman e.a., Pinkas. Geschiedenis van de joodse gemeenschap in Nederland (Ede/Antwerpen, Amsterdam 1985)
NB zie voor Den Haag: pp. 368-392
HGA bibliotheeknr. I u 42

De Nederlandsch Israëlietische Gemeente te ’s Gravenhage (z.pl 1932, uitgave van de Nederlandsch Israëlietische Gemeente te s Gravenhage)
HGA bibliotheeknr. T b 53

D.S. van Zuiden , De Hoogduitsche Joden in ‘s-Gravenhage van af hunne komst tot op heden (Den Haag 1913)
HGA bibliotheeknr. K t 40

D.S. van Zuiden, ‘De namen der Haagsche Joden’, in: Centraal blad voor Israëlieten (1922 febr.)
HGA bibliotheeknr. L i 22

D.S. van Zuiden, ‘Een bewogen tijdperk binnen de Joodsche Gemeente in Den Haag (1828-1830)’, in:
Gedenkboek ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van het Centraal blad voor Israëlieten in Nederland (z.pl. 1935) p. 38-49
HGA bibliotheeknr. V n 9

D.S. van Zuiden, ‘Organisatie en geschiedenis van het Israëlitisch Kerkgenootschap tot ca. 1870. School- en armwezen’, in: Studia Rosenthaliana. Tijdschrift voor Joodse wetenschap en geschiedenis in Nederland, vol. 5, nr. 2 (juli 1971) p. 187-212
HGA bibliotheeknr. P 1244.0

Religie en rabbijnen
J.F. van Agt, De synagoge aan de Haagse Prinsessegracht’, in: M. Wolff (red.), 275 jaar Haagse snoge. Nieuw elan in eeuwenoud gebouw (Den Haag 2002) pp. 11-26
HGA bibliotheeknr. X y 2

Michiel Berkel, ‘A. Soetendorp, De Joodse wachter. Portret van rabbijn’, in: HP. Haagse post, jrg. 67-44 (1980) p. 34-44
HGA bibliotheeknr. P 1340.0

I.B. van Creveld, ‘Een Haags moheel-boekje (besnijdenisregister) uit de 18e eeuw’, in: Misjpoge. Verenigingsblad van de Nederlandse Kring voor Joodse Genealogie, jrg. 3-1 (januari 1990), p.12-15
HGA bibliotheeknr. P 0269.1

I.B. van Creveld, ‘Opgenomen in het Verbond van Abraham. Drie eeuwen mohaliem in Den Haag’, in: Misjpoge. Verenigingsblad van de Nederlandse Kring voor Joodse Genealogie, jrg. 10-1 (1997) p.4-15
NB Mohaliem is het meervoud van mohel of moheel, dat besnijder betekent.
HGA bibliotheeknr. P 0269.1

I.B. van Creveld, Haagse rabbijnen. Drie eeuwen geestelijke leiding (Zutphen 1995)
HGA bibliotheeknr. K k 88

I.B. van Creveld, ‘Mohaliem in Den Haag’, in: Misjpoge. Verenigingsblad van de Nederlandse Kring voor Joodse Genealogie, vol. 12- 1 (1999), p.8-23
Artikel over kerkelijke besnijders sinds de oprichting van de Haagse Asjkenazische gemeente in 1701
HGA bibliotheeknr. P 0269.1

‘Haagsche Historie. Joodsche paaltjes’, in: ’s-Gravenhage in beeld / Panorama, nr. 49 (19 feb. 1932) p. 1175
HGA bibliotheeknr. P 0746.1

R.A. Levisson, ‘De warmte en de intimiteit van het jodendom’, in: De godsdienst van mijn jeugd. Herinneringen van Edithe Boeke-De Clerck Zubli … Israël Tabaksblatt (zpl., z.d.) p. 156-162
NB Auteur is oud-voorzitter van de Liberaal Joodse Gemeente in Den Haag.
HGA bibliotheeknr. W y 85

R.A. Levisson, ‘Elke kille heeft een sjoel nodig’, M. Wolff (red.), 275 jaar Haagse snoge. Nieuw elan in eeuwenoud gebouw (Den Haag 2002) pp. 138-143
NB Geschiedenis van de LJG Den Haag
HGA bibliotheeknr. X y 2

Liberaal Joodse Gemeente Beth Jehoeda Den Haag, Hamispacha (1980-1992)
NB Tijdschrift van de Liberaal Joodse Gemeente in Den Haag
StandaardsignatuurP 2090.0

J. Oppenheim, ‘A. van Loen. Opperrabijn van het synagogaal ressort te ‘s-Gravenhage, 1846-1921’, in: Eigen Haard. Wekelijks tijdschrift voor het gezin, jrg. 48, nr. 7 (11 febr. 1922) p. 212-122
HGA bibliotheeknr. P 2038.0

‘Oude Hagenaar. Purimfeest bij de Haagsche Israëlieten vóór 80 jaar’, in: Ha’amoed-De vuurzuil. 14-daagsch orgaan voor Joodsch Den Haag. Officieel orgaan van gecombineerde Haagsche Joodsche wijk-, cultuur-, sport- en jeugdvereenigingen, jrg. 1-22 (25 mrt. 1932) p. 3-4
HGA bibliotheeknr. P 0668.0

Marianne van Praag, Between renewal and tradition. Liberal Jewish liturgy in The Netherlands (Amsterdam 2008)
NB These over de liturgie van de Liberaal Joodse Gemeente, die in 1930 in Den Haag werd opgericht. Auteur is rabbijn van de Liberaal Joodse Gemeente in Den Haag.
HGA bibliotheeknr. 18C r 99

J.A. Ravoo, ‘Een symbolische gordel. De geschiedenis van het joodse draaggebied in Den Haag’, in:
Ons Den Haag. Gister en vandaag, jrg. 3 (1988), nr. 8 ; p. 148-150
NB Betreft het zgn. techoem, een afgebakend gebied waarbuiten de joden op de Sabbath niets mochten dragen dat niet tot de kleding behoorde.
HGA bibliotheeknr. P 0956.0

C. Reijnders, ‘Oude verenigingssynagogen (chewresjoelen) in Den Haag en Scheveningen 1912-1966’, in: Jaarboek 1991. Geschiedkundige Vereniging Die Haghe (1991) pp. 187-201
HGA studiezaal

A. Soetendorp, Volgend jaar in Jeruzalem. Rabbijn in Nederland (Bussum 1983)
NB Levensverhaal van de rabbijn van de Liberaal Joodse Gemeente van Den Haag
HGA bibliotheeknr. T l 64

A. Soetendorp, M. de Bok, Met het verleden op mijn hielen (Den Haag 1993)
NB Terugblik op het leven van Awraham Soetendorp, rabbijn van de Liberaal Joodse Gemeente te Den Haag

A. Soetendorp, Er was een rabbijn in de klas (Baarn 1995)
HGA bibliotheeknr. 18A o 43

A. Soetendorp, ‘Inwijding van de nieuwe (oude) sjoel van de L.J.G. Den Haag’, in: Levend Joods Geloof, jrg. 22, nr. 12 (aug. 1976) p. 17-37
HGA bibliotheeknr. 18B s 101

S.A. Soetendorp, ‘Een sjoel heeft een kille nodig’, M. Wolff (red.), 275 jaar Haagse snoge. Nieuw elan in eeuwenoud gebouw (Den Haag 2002) p. 145-151
NB Geschiedenis van de LJG Den Haag
HGA bibliotheeknr. X y 2

T. Tal, Haagsche bruggen: eene joodsche kwestie : voordracht gehouden in eene vergadering “Die Haghe” op den 13en Januari 1898 (z.j., z.pl.)
HGA bibliotheeknr. L a 33

Tobias Tal, Uit de geschriften van opperrabbijn Tobias Tal (Amsterdam 1954)
NB Bevat een levensbeschrijving en een opsomming van de werken van rabbijn Tobias Tal.
HGA bibliotheeknr. A p 67

Madeline Wolff, 275 jaar Haagse Snoge. Nieuw elan in eeuwenoud gebouw (Den Haag 2002)
NB Geschiedenis van de Portugese joden in Den Haag
HGA bibliotheeknr. X y 2

D.S. van Zuiden, ‘Bij het 200 jarig bestaan der Nederlandsch Portugeesch-Israëlitische Synagoge Honendal te ’s-Gravenhage’, in: De Vrijdagavond. Joodsch weekblad, jrg. 3, nr. 17 (23 juli 1926)
HGA bibliotheeknr. 18B l 43

D.S. van Zuiden, ‘De Synagoge in de Wagenstraat is 90 jaar’, in: Centraal blad voor Israëlieten (23 aug. 1934)
HGA bibliotheeknr. Q d 165

D.S. van Zuiden, ‘De witte paaltjes met de kettingen: een stukje geschiedenis’, in: Het Vaderland (18 nov. 1934), ochtendblad
NB Artikel over het zogenaamde ‘draaggebied’ van de Joden in Den Haag: het gebied waarbuiten de Joden op sabbath niets anders dan hun kleding mochten dragen en dat afgezet was met witte paaltjes verbonden door kettingen.
HGA bibliotheeknr. N g 62

Joodse begraafplaats
J.J. van Olffen, Eeuwenoude Joodse Begraafplaats in Den Haag in ere hersteld. Schakel & Schrale deed weer een nieuwe ervaring op (Amsterdam1987)
HGA bibliotheeknr. N k 113

Francine Püttmann, H.P.R. Rosenberg, P.R. de Kievit, De joodse begraafplaats aan de Scheveningseweg in Den Haag. Geschiedenis en restauratieverslag, VOM-reeks, 1992,nr.5 (Dienst REO Gemeente Den Haag, afdeling Monumentenzorg 1992)
HGA bibliotheeknr. G s 54

De Buurt
Anjo Arlman-Rupp, Ies van Creveld, Max Dohle, De buurt spreekt. Luisterwandeling door ‘De verdwenen Joodse buurt’ in Den Haag. The neighbourhood speaks. Walks through ‘The vanished Jewish neighbourhood’ in The Hague (Den Haag 2001)
HGA bibliotheeknr. 18B x 96

I.B. van Creveld, De verdwenen Buurt. Drie eeuwen centrum van Joods Den Haag (Zutphen 1989) HGA bibliotheeknr. I u 16

Joods Scheveningen
Annemarie Cottaar, ‘Joods in Scheveningen’, in: A. Cottaar, Ik had een neef in Den Haag. Nieuwkomers in de twintigste eeuw (Zwolle 1998)
HGA bibliotheeknr. E i 38

Bert van Gelder, Freddy Monas, een terugblik in stille verbijstering ; ‘Sluit je kijkertjes, m’n allerliefste kleine, slaap jij maar gerust en blij!’, in: Misjpoge. Verenigingsblad van de Nederlandse Kring voor Joodse Genealogie, jrg. 20- 4 (2007), p.118-126
NB Betreft de geschiedenis van Joods Scheveningen. Alfred Saloman Monas werd op 28 oktober 1942 in Scheveningen geboren en hij overleed op 19 november 1943 in Auschwitz
HGA bibliotheeknr. P 0269.1

Bert van Gelder, Freddy Monas een terugblik in stille verbijstering. ‘Sluit je kijkertjes, m’n allerliefste kleine, slaap jij maar gerust en blij!’ (2007)
NB Betreft de geschiedenis van Joods Scheveningen. Alfred Saloman Monas werd op 28 oktober 1942 in Scheveningen geboren en hij overleed op 19 november 1943 in Auschwitz.

Bert van Gelder, Freddy Monas, een terugblik in stille verbijstering (z.pl., 2007)
NB Betreft de geschiedenis van Joods Scheveningen. Alfred Saloman Monas werd op 28 oktober 1942 in Scheveningen geboren en hij overleed op 19 november 1943 in Auschwitz.
HGA bibliotheeknr. 18C r 108

Bert van Gelder, Een ’terugblik’ in stille verbijstering. Freddy Monas en de Joodse gemeenschap in Scheveningen van vóór 1944, Haagse Monografieën 3 (IJzendijke 2007)
HGA bibliotheeknr. P 5902.0

Paul Crefcoeur en Jan van Pesch, 125 jaar Belgisch Park. De ontwikkeling van ‘Nieuw-Scheveningen’. Wonen tussen bad en stad (Zaltbommel 2009)
NB In de dit boek ook veel aandacht voor de Joodse gemeenschap in Scheveningen.
HGA bibliotheeknr. R b 137

André van Kruijssen, Scheveningen 1940-1945. De slachtoffers en hun wereld (Den Haag 2011)
HGA bibliotheeknr. 18C p 16

Wim Willems en Hanneke Verbeek, Hier woonden wij. Hoe een stad zijn Joodse verleden herontdekt (Den Haag 2015)
NB betreft de Joodse gemeenschap in Scheveningen tussen ca. 1900 en 1942

Portugese Joden
M. van der Heijden, De Portugese joden in de republiek. In het bizonder te Den Haag van ca. 1640-1680 (Den Haag 1936)
HGA bibliotheeknr. R e 79

M. van Lunteren-Spanjaard en Joep Wijnberg-Stroz, ‘Vreemde luyden – Haagse sefardim in de zeventiende en achttiende eeuw’, in: M. Wolff (red.), 275 jaar Haagse snoge. Nieuw elan in eeuwenoud gebouw (Den Haag 2002) pp. 27-78.
HGA bibliotheeknr. X y 2

Poolse Joden in Den Haag
W. Willems, ‘In de schaduw van de Shoah. Poolse Joden in Den Haag’, in: H. Verbeek en W. Willems, Honderd jaar heimwee. De geschiedenis van Polen in Nederland (Amsterdam 2012) p. 48-73
HGA bibliotheeknr. I i 80

Tweede Wereldoorlog
A.G., ‘Een Vrijdagavond bij de Duitsche kinderen in huize Cromvliet te Rijswijk’, in: Ha’amoed-De vuurzuil. 14-daagsch orgaan voor Joodsch Den Haag. Officieel orgaan van gecombineerde Haagsche Joodsche wijk-, cultuur-, sport- en jeugdvereenigingen, jrg. 8-18 (10 feb. 1939) p. 6-7
HGA bibliotheeknr. P 0668.0

Sjoukje Atema en Corien Glaudemans, Drie herdenkingsmonumenten met 45 namen. Haagse gemeenteambtenaren omgekomen in de Tweede Wereldoorlog (Den Haag 2012)
NB Onderzoek naar de persoonlijke geschiedenis achter de 45 op de herdenkingsmonumenten in het stadhuis vermelde namen van omgekomen gemeenteambtenaren, waaronder veel Joodse ambtenaren
HGA bibliotheeknr. K v 55

Hans Beijer, Helden – slachtoffers, heldhaftige slachtoffers. Gymnasium Haganum 1940 – 1945 (Den Haag 1997)
NB Op 4 mei 1948 werd in het Gymnasium Haganum een gedenksteen onthuld met de namen van 81 (oud-)leerlingen en docenten die in de oorlog zijn omgekomen. Het boek bevat hun levensverhalen. Dertig oorlogsslachtoffers waren Joods, onder wie Eduard Belinfante, voorzitter van de Portugees-Joodse Gemeente in Den Haag; A.S. Levisson opperrabbijn van Friesland en prof.dr. J.L. Palache, leraar klassieke talen aan het Gymnasium Haganum
HGA bibliotheeknr. W y 79

B. van der Boom, Den Haag in de Tweede Wereldoorlog (Den Haag 1995)

K. Coster, In dit boek staan de namen vermeld van kinderen die vóór de bezetting van ons land in Den Haag en Scheveningen woonden en in de jaren 1942-1945 door de nazi’s zijn vermoord (z.pl. 1985)
HGA bibliotheeknr. S q 76

Corien Glaudemans, ‘Een gewone jongen uit de Haagse schilderswijk’, in: Den Haag Centraal (4 mei 2012)
NB Betreft de Joodse jongen Levie Barbier, die als dwangarbeider naar Duitsland moest en daar en daar een protest uitte tegen het Naziregime

Corien Glaudemans, ‘De Documentatiedienst van de Haagse politie in de Tweede Wereldoorlog’, in: Jaarboek Geschiedkundige Vereniging Die Haghe (2012) p. 53-103
NB De medewerkers van de Documentatiedienst van de Haagse politie vervolgden in de Tweede Wereldoorlog ondergedoken Joden in en buiten Den Haag. Zij waren ook verantwoordelijk voor de inbeslagname van huisraad van gedeporteerde Haagse Joden.
HGA bibliotheeknr. P 0758.0

Wally de Lang, Slotakkoord der kinderjaren. Herinneringen aan het Joodsch Lyceum Fisherstraat Den Haag 1941-1943 (Den Haag 2003)
HGA bibliotheeknr. N x 15

Wally de Lang, Het oorlogsdagboek van dr. G. Italie. Den Haag, Barneveld, Westerbork, Theresienstadt, Den Haag 1940-1945 (Amsterdam 2009)
NB Oorlogsdagboek van dr. G. Italie, een orthodox-joodse leraar klassieke talen aan het Maerlant Lyceum
HGA bibliotheeknr. A y 53

Piet Spaans, ‘Verraad in Scheveningen’, in: Jaarboek van de Geschiedkundige Vereniging Die Haghe (2011) pp. 38-52
NB Op 4 januari 1942 zijn in Scheveningen twaalf – merendeels Joodse – mannen na verraad gearresteerd, toen zij via Scheveningen naar Engeland probeerden te ontkomen.
HGA bibliotheeknr. P 0758.0

Ondernemingen en winkels
Hetty Berg (e.a.), Venter, fabriqueur, fabricant. Joodse ondernemers en ondernemingen in Nederland 1796-1940 (Amsterdam 1994)
HGA bibliotheeknr. Gg41

P.A. Geljon, Een zeer persoonlijk effectenhuis . Het Haagse bankiershuis Lissa & Kann 1800-1966, NIBE-bankhistorische reeks; 22 (Amsterdam 1998)
HGA bibliotheeknr. E e 14

Corien Glaudemans, ‘ Modehuis Gerzon in de Venestraat’, in: Den Haag Centraal (25 september 2013)

Corien Glaudemans, ‘De boekenkraam van Jozef Blok’, in: Den Haag Centraal (5 december 2013)

H. Jacoby, Ter herinnering. Memoires van een boekverkoper als ooggetuige van de twintigste eeuw
(Den Haag 1992)
NB De Joodse boekhandelaar Hans Jacoby was afkomstig uit Salzburg. Hij werkte van 1927-1973 bij boekhandel Van Stockum in Den Haag.
HGA bibliotheeknr. T h 69

Gökhan Murtezi, Joods Den Haag. Een beeld van joodse winkeliers tussen 1919 en 1931 (Culture and Communication & Haags Gemeentearchief Erasmus School of History 2013)
NB Onderzoek naar de invloed van joodse winkeliers op de Haagse economie
HGA bibliotheeknr. I h 51

Ewoud Sanders, De handel en wandel van de boekenjood (Amsterdam 2014)
NB Straatboekhandelaren zijn lang boekenjoden genoemd, of ze nu Joods waren of niet. De Joodse boekverkopersfamilie Blok, die met een kraam op het Haagse Binnenhof stond, was beroemd.

Th. Stevens, ‘De familie Kann en haar financiële activiteiten gedurende vier eeuwen’, in: Studia Rosenthaliana. Tijdschrift voor Joodse wetenschap en geschiedenis in Nederland, vol. 4-1 (jan. 1970) p. 43-95
HGA bibliotheeknr. A b 142

Thera Wijsenbeek-Olthuis, ‘Joodse winkels in de zeventiende en achttiende eeuw’, in: 275 jaar Haagse snoge. Nieuw elan in eeuwenoud gebouw (Den Haag 2002) pp. 79-104.
HGA bibliotheeknr. X y 2

Thera Wijsenbeek-Olthuis ‘Winkels in Den Haag, 1575-1795’, in: Jaarboek 2013. Geschiedkundige Vereniging Die Haghe (Den Haag 2013) pp. 10-40
NB In het artikel wordt uitvoerig geschreven over de Joodse winkeliers in Den Haag

D.S. van Zuiden, ‘De geschiedenis van een Haagsch bankiershuis’, in: Historia. Maandschrift voor geschiedenis, jrg. 2, nr. 12 (jan. 1937) p. 364-371
NB Betreft de Joodse bankiersfamilie Boas
HGA bibliotheeknr. P 1090.0

Sociale zorg
I.B. van Creveld, Kille-zorg. Drie eeuwen sociale geschiedenis van Joods Den Haag (Den Haag 1997)
HGA bibliotheeknr. O n 55

I.B van Creveld , ‘Een stadje in de stad’. De Van Ostadewoningen (Den Haag 1999)
HGA bibliotheeknr. X x 40

I.B. van Creveld, Het wezen van wezen. Joodse wezen in Den Haag 1850-1943. Een monument (Voorburg 2001)
HGA bibliotheeknr. A f 165

I.B. van Creveld, ‘Hulp aan wezen’ in oorlogstijd (Den Haag 2004)
HGA bibliotheeknr. X a 73

J.J. Havelaar, C.J. Doornenbal, C.L.M. Hiddes, H.P.R. Rosenberg, Weldadigheid gewijd. Weeshuizen in Den Haag en het Hervormde Diaconieweeshuis aan de Hooftskade, Dienst Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling Gemeente Den Haag, afdeling Monumentenzorg VOM-reeks nr. 6 (Den Haag 1992)
NB Betreft o.m. het Joodse Weeshuis
HGA bibliotheeknr. E g 71

J. Huisman, Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het zestig-jarig bestaan der Joodsche weldadigheidsvereeniging “Hulp in nood” : opgericht 1 jan. 1871 (z.pl. ca. 1931)
HGA bibliotheeknr. L q 17

Jaap Meijer, Van Israëlietische Oude mannen- en vrouwenhuis tot Joods tehuis voor bejaarden 1841-1966 (Rijswijk 1966)
HGA bibliotheeknr. W e 7

I. van Rijs, ‘Joodsch-sociaal werk in Den Haag’, in: Nieuw Israelitisch Weekblad, jrg. 61, nr. 12 (7 aug. 1925) p. 1
HGA bibliotheeknr. P 2312.0

Gezondheidszorg
J.H. Coppenhagen, M.J. van Lieburg, Anafiem gedoe’iem. Overleden joodse artsen uit Nederland 1940-1945 (Rotterdam 2000)
NB Beknopte biografieën van ruim 200 joodse artsen.
HGA bibliotheeknr. B a 37

D.S. van Zuiden, ‘De joodsche ziekenverzorging te ‘s-Gravenhage vóór honderd jaar’, in: De Vrijdagavond. Joodsch weekblad, jrg. 2, nr. 36 (4 dec. 1925) p. 158-159
HGA bibliotheeknr. P 3772.0

D.S. van Zuiden, ‘Een en ander over Joodsche doktoren in den Haag in de 17e en 18e eeuw’, in: De Vrijdagavond. Joodsch weekblad, (31 Juli 1931)
HGA bibliotheeknr. L g 30

Personen
Rob Cassuto, Indië, Scheveningen, Indonesie. De tocht van een gezin door de veertiger jaren van de 20e eeuw (z.pl. 2014)
N.B. betreft de Joodse familie Cassuto-van Zuiden
HGA bibliotheeknr. Dt48

Joost Divendal, ‘Mozes Cohen Belinfante. Jood naar zijn zielsvermogen’, in: Gelykstaat der Joden. Inburgering van een minderheid (1996), p.35-45
NB Mozes Cohen Belinfante is de zoon van een Haagse opperrabijn, zelf onderwijzer, journalist, vertaler en pamflettist. Hij sticht de Haagse boekhandel, uitgeverij en drukkerij Belinfante.
HGA bibliotheeknr. 18A p 36

Mien Doddema-Winsemius, Mineke van Essen, Jeroen Dekker, De jongen Jaap Kann. Aantekeningen (1914-1918) van de pedagoog Otto Barendsen (Baarn 1996)
NB Otto Barendsen (1879-1923), privéonderwijzer en huiswerkbegeleider van 1914 tot 1918 van de Haagse lyceumleerling Jaap Kann (1900-1944).
HGA bibliotheeknr. 18B h 85

M.W. Flinker, J. Soetendorp, Dick Houwaart, J. Soetendorp, Dagboek 1942-1943 (Amsterdam 1985)
NB Dagboek van een uit Den Haag afkomstige jongen (geb. 1926) tijdens zijn verblijf in België.
HGA bibliotheeknr. Q h 38

L. Giebels, ‘De Nederlandse consulaire vertegenwoordiging in Palestina van 1918 tot 1940’, in: Studia Rosenthaliana . Tijdschrift voor Joodse wetenschap en geschiedenis in Nederland , vol. 5- 1 (jan. 1971) p. 71-102
NB Betreft o.a. Jacobus Kann, lid van een oude Haagse bankiersfamilie die in 1923 benoemd werd tot honorair consul van Jeruzalem en die bekend stond als voorvechter van het Zionisme.
HGA bibliotheeknr. P 1244.0

Dick Houwaart, H. Bleich, Mijn Jodendom (Den Haag 1980)
NB Betreft o.a. Dick Houwaart, R. Naftaniel, R.A. Levisson, Rabbijn A. Soetendorp.
HGA bibliotheeknr. I b 34

Hans Jacoby, Een Joodse saga en andere verhalen. Beschouwingen & herinneringen (Amsterdam 1996)
NB De Joodse boekhandelaar Hans Jacoby was afkomstig uit Salzburg. Hij werkte van 1927-1973 bij boekhandel Van Stockum in Den Haag.
HGA bibliotheeknr. T l 105

M.-Ch. Le Bailly, Een Haagse affaire : de verloren eer van Sophia van Noortwijck (1673-1710) (Amsterdam 2013)
NB Onderzoek naar het leven van Sophia van Noortwijck en haar moeder, die in de Haagse societykringen verstrikt raakten in financiële en amoureuze intriges. Sophia van Noortwijck had onder meer een omstreden relatie met de rijke Joodse koopman Salomon Pereira. In het boek ruime aandacht voor de Portugees-Joodse gemeenschap in Den Haag omstreeks 1700.
HGA bibliotheeknr. K v 73

F. Mertens, Een wereldverbeteraar in Den Haag. De Haagse ballingschap van Otto Neurath, publicatiereeks ‘Den Haag, stad van vrede, recht en veiligheid’ nr. 2 (Den Haag 2007)
HGA bibliotheeknr. P 1862.0

Pieter van der Ven, ‘Als een oude, milde, wijze rabbijn’, in: Trouw (2 febr. 1999) p. 14.
NB Scheidend voorzitter van het CIDI, mr. Robert Abraham (Bob) Levisson (1913-2001). Bob Levisson spleelde in de Liberaal Joodse Gemeente van Den Haag een centrale rol. Levisson was de eerste directeur van CIDI en de tweede voorzitter.
HGA bibliotheeknr. 18B u 37

Beeldende Kunst
I.B. van Creveld, Kunst in Den Haag. Drie eeuwen joodse beeldende kunstenaars (Den Haag 2000)
HGA bibliotheeknr. X x 40

Journalistiek
Joost Divendal, Henriëtte Lakmaker, Emmy J. Belinfante 1875-1944. Tussen rook, alcohol en mannen
(Amsterdam 2001)
NB Biografie van de eerste vrouwelijke journalist in Den Haag, die van 1908 tot 1928 werkzaam was bij de Nieuwe Courant.
HGA bibliotheeknr. A l 146

Joost Divendal, ‘Grootste journalistenfamilie in de Nederlandse persgeschiedenis. De Belinfante-dynastie’, in: De journalist. Maandblad, orgaan van den Nederlandschen Journalistenkring, jrg. 106, nr. 6 (23 mrt 2001) p. 16-20
HGA bibliotheeknr. 18B z 18

Zionisme
L. Giebels, De zionistische beweging in Nederland 1899-1941 (Assen 1975)
HGA bibliotheeknr. L h 131

J.H. Kann, Erets Israel. “Het Joodsche Land” (Leiden 1908)

‘Nehemia de Lieme en zijn zionistisch werk’, in: Joodsch jaarboek ‘Menorah’. [1940] ; p. 134-141
HGA bibliotheeknr. S x 38

Den Haag en Tel Aviv
Eitan Burstein, Chaya Brasz, Jacobus Kann, The Hague and Tel Aviv (z.pl. 2009)
HGA bibliotheeknr. I h 59

Corien Glaudemans, ‘Tel Aviv en Den Haag’, in: Den Haag Centraal (7 november 2013)